Вакканай. Мемориал "Хёсэцу-но мон". Wakkanai. Hyosetu nomon. Hokkaido

Вакканай. Мемориал "Хёсэцу-но мон". Wakkanai. Hyosetu nomon. Hokkaido

Год выпуска: ?


Вакканай. Мемориал "Хёсэцу-но мон". Wakkanai. Hyosetu nomon. Hokkaido Вакканай. Мемориал "Хёсэцу-но мон". Wakkanai. Hyosetu nomon. Hokkaido

Вакканай. Мемориал "Хёсэцу-но мон". Wakkanai. Hyosetu nomon. Hokkaido